آزمایشگاه

همواره تضمین کیفیت محصولات تولید شده جهت جلب رضایت مشتریان، به عنوان یکی از اهداف استراتژیک و مبحث مهم در گروه کارخانجات WINTECH مطرح میباشد که موجبات استقرار سیستم های کنترل کیفیت فرایند تولید محصولات، از مرحله تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی و با استفاده از منابع انسانی متخصص و کارآزموده به همراه تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانه WINTECH ایران گردیده است. بر اساس اقدامات فوق، کارخانه WINTECH ایران طی اولین ماههای تولید علاوه بر دریافت گواهینامه اجباری درج علامت استاندارد کشور ایران بر روی محصولات بر اساس الزامات استاندارد ISIRI 12291، آزمایشگاه کارخانه WINTECH در ایران موفق به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره ASH/2626 گردیده و در حال ارائه خدمات آزمون به ادارات استاندارد سراسر کشور، گمرکات، شرکتهای بازرسی و سایر متقاضیان در زمینه پروفیلهای UPVC می باشد.
آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه WINTECH

پیرو سیاستهای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبنی بر واگذاری امور آزمایشگاهی به بخش خصوصی، آزمایشگاه کارخانه وینتک ایران از طریق تأمین منابع مورد نیاز ( انسانی و تجهیزاتی) و کسب گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار، قادر به ارائه خدمات آزمون در زمینه پروفیلهای UPVC طبق الزامات استاندارد ISIRI 12291 ، به متقاضیان، منجمله واحد کنترل کیفیت کارخانه می باشد. همچنین در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات آزمون ارائه شده در آزمایشگاه، الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO 17025، استقرار یافته و جهت اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO 17025 اقدامات لازم صورت پذیرفته است. بخشی از تجهیزات اصلی مستقر در آزمایشگاه وین‌تک ایران با توجه به دامنه فعالیت مربوطه عبارتند از :
آزمایشگاه

دستگاه تست زنون (Xenon Test)

این دستگاه دارای جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و بر پایه الزامات استانداردهای ISIRI 12292 و BS EN 513 می باشد. از این دستگاه برای انجام آزمون تعیین مقاومت پروفیل در برابر هوازدگی مصنوعی استفاده میگردد.
آزمایشگاه

دستگاه های تعیین مقاومت جوش گوشه ( Determination of the strength of welded corners)

مجموعه دستگاههای آزمون مقاومت جوش گوشه بر اساس استانداردهای ISIRI 10930 و BS EN 514 بوده و برای انجام آزمون تعیین مقاومت جوش گوشه پروفیل استفاده می گردد که شامل دستگاه های برش، جوش گوشه و اعمال نیروی خمش فشاری می باشد.
آزمایشگاه

دستگاه اسپکترو فتومتر ( Spectrophotometer)

این دستگاه جزو مدرنترین دستگاههای روز دنیا جهت تعیین پارامترهای رنگ بر اساس استانداردهای ISO 7724 و EN 20105 می باشد.
آزمایشگاه

دستگاه ویکات (Vicat)

این دستگاه جهت انجام آزمون تعیین دمای نرم شدن پروفیل بر اساس استانداردهای ISIRI 6982 و ISO 306 می باشد. این دستگاه مشخص کننده دمایی است که درآن یک نفوذ کننده استاندارد بتواند در داخل سطح پروفیل نفوذ کند.
آزمایشگاه

دستگاه چارپی (Charpy)

این دستگاه جهت انجام آزمون میزان مقاومت در برابر ضربه چارپی طبق استانداردهای ISIRI 9277-1 و EN ISO 179-1&2 میباشد. از جمله ویژگی ها و آزمونهای مهم در خصوص پروفیل های UPVC آزمون ضربه می باشد و با انجام این آزمون و وارد آمدن تنش خارجی استاندارد بر پروفیل، تغییر شکل، شکست و یا رفتار نمونه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
آزمایشگاه

دستگاه مقاومت پروفیل در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه در دمای پائین (Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass)

از این دستگاه به منظور بررسی میزان مقاومت پروفیل در برابر ضربه خارجی ناشی از سقوط وزنه در دماهای پائین تر مطابق با استاندارد BS EN 477 استفاده میگردد.
آزمایشگاه

دستگاه مقاومت ضربه کششی ( Tensile impact strength)

از این دستگاه جهت تعیین میزان مقاومت در برابر ضربه کششی پروفیل، مطابق با استاندارد های ISIRI 10919 و EN ISO 8256 مورد استفاده قرار میگیرد.
آزمایشگاه

دستگاه خمش (Flexural)

از این دستگاه جهت تعیین حداقل مدول الاستیسیته خمشی پروفیل، مطابق استاندارهای ISO 178 و ISIRI 357 استفاده میگردد.
آزمایشگاه

دستگاه آون (Oven)

از این دستگاه جهت بررسی رفتار پروفیل های UPVC در دماهای بالا مطابق استاندارد های ISIRI 10787 و BS EN 479 جهت آزمون تعیین درصد برگشت حرارتی و استاندارد ISIRI 10786 و نیز تعیین تغییرات ظاهری پروفیل در معرض دمای ℃ 150، استفاده میگردد.
آزمایشگاه

دستگاه براقیت سنج (Glass Meter)

از این دستگاه برای اندازه گیری براقیت سطوح پروفیل استفاده میگردد.
آزمایشگاه

دستگاه رطوبت سنج (Moisture analyser)

از این دستگاه جهت کنترل میزان رطوبت موجود در مواد اولیه به هنگام تهیه کمپاند استفاده میگردد.