افتخارات

مجموعه کارخانه WINTECH ایران از اولین روزهای افتتاح کارخانه به کرار مورد بازدید مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و همواره عملکرد مدیریت و پرسنل این مجموعه مورد تائید و تشویق قرار گرفته است.