تمجید از عملکرد شرکت صنعتی آدوپن پلاستیک پرشین در اخبار سراسری