انتخاب وین تک بعنوان واحد نمونه صنعتی استان آذربایجان شرقی