بازدید مقامات کشوری و استانی از غرفه وین تک در ششمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات کشوری و استانی از غرفه وین تک در ششمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

شایان ذکر است شرکت آدوپن پلاستیک پرشین (وین تک)، به عنوان یکی از حامیان علم و فناوری های نو در در  این نمایشگاه حضور دارد.

نظرات

نظرات