بازدید معاونت مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ایران

بازدید معاونت مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی ایران

مدیر عامل وقت شهرک های صنعتی ایران مولائي ۲۸-۰۱-۹۲

نظرات

نظرات