بازدید استاندار آذربایجان شرقی دکتر بیگی و هیئت همراه ۰۸-۱۲-۹۱

بازدید استاندار آذربایجان شرقی دکتر بیگی و هیئت همراه ۰۸-۱۲-۹۱

نظرات

نظرات