بازدید استاندار آذربایجان شرقی دکتر بیگی و هیئت همراه ۱۳-۱۰-۸۹

بازدید استاندار آذربایجان شرقی دکتر بیگی و هیئت همراه ۱۳-۱۰-۸۹

نظرات

نظرات