احراز گواهينامه و تائيد صلاحيت آزمايشگاه آزمون بر اساس الزامات ISO 17025 

احراز گواهينامه و تائيد صلاحيت آزمايشگاه آزمون بر اساس الزامات ISO 17025 

طبق گزارش روابط عمومي شركت :

آزمايشـــگاه شركت آدوپــن پلاستيك پرشين (وين تك) طي مميزي انجام شده در مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۰۴  و جلسه تصميم گيـــري مورخه  1393/11/04 كه با حضور نمايندگان سازمانهاي دولتي و انجمن هاي تخـصصي در محـل مركز  ملي تائيد صلاحيت ايران تشكيـل گرديد موفق به
احـراز گواهينـامه صلاحيت آزمـايـشگاه آزمون بر اساس الـزامـات استاندارد   ISO/ IEC  17025:2500   در زمينـه پروفـيـلهاي  UPVC  گـرديـد و به
رسميت شناخته شد.
مديريت عامل شركـت جناب آقاي مهندس كاوه خداپرست رسولي ضمن تشكـر از مديريـت و پرسنـل آزمايـشگاه شركت كـه تـلاش مستـمـري در 

راستاي استقرار الزامات استاندارد  ISO / IEC  ۱۷۰۲۵  در آزمايشگاه به انجام رسانيده اند، اهداف و برنـامه ها و اقدامـات اجـرائي انجام يافته را
به شرح ذيل عنوان نمودند. 

اهداف و برنامه ها :
۱) ارتقاء كيفيت (صحت و دقت) نتايج آزمون، صداقت در ارائه نتايج آزمون و تعهد به كيفيت خدمات آزمون ارائه شده به مشتريان.
۲) افزايش رضايتمندي مشتريان، به عنوان اصلي ترين عامل در نحوه اجراي فعاليت هاي آزمايشگاه شركت.
۳) گسترش كمي و كيفي دامنه آزمون ها در محدوده تائيد صلاحيت و بهبود مستمر.
۴) اجراي آزمون بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللي به روز بر اساس نيازمنديهاي مشتريان در كوتاهترين زمان.
۵) ارتقاء سطح علمي، دانش فني و انگيزش كاركنان آزمايشگاه از طريق ارائه آموزش هاي موثر و مستمر به عنوان يك اصل براي پيشرفت مجموعه.
۶) تعهد مديريت و كاركنان آزمايشگاه، به تسلط بر مفاهيم خط مشي به روش هاي اجرائي و دستورالعمل هاي كاري و تعهد به انجام امورات منطبق با قوانين.
۷) تعهد مديريت و كاركنان آزمايشگاه، به رازداري و محرمانه بودن اطلاعات كليه مشتريان.

اقدامات اجرائي :
مديريت آزمايشگاه شركت آدوپن پلاستيك پرشين (وين تك) به منظور طرح ريزي و استقرار اهداف فوق الذكر، تصميمات ذيل را اتخاذ و اجرائي نموده است :
۱) تامين نيروي انساني متخصص و مجرب و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز در راستاي ارتقاء سطح علمي و كاربردي كاركنان و پرسنل آزمايشگاه.
۲) تامين و استقرار تجهيزات، ابزار و ماشين آلات بر اساس آخرين تكنولوژي روز مورد نياز براي انجام آزمون ها و همچنين كاليبراسيون آنها در مراكز معتبر ملي و بين المللي.
۳) ايجاد محيطي مستقل و مناسب با زيرساخت هاي لازم  براي جلوگيري از اعمال هرگونه فشار به كاركنان آزمايشگاه و متعهد بودن مديريت و پرسنل آزمايشگاه به رازداري و حفظ اطلاعات مشتريان.

۴) اجراي برنامه ريزي مراقبتي مستمر براي كنترل مطابقت اجرائي فعاليت هاي آزمايشگاه با روش هاي اجرائي و دستورالعمل هاي كاري مدون.۵) همكاري و تبادل اطلاعات با موسسات آموزشي و علمي ملي و بين المللي در راستاي ارتقاء سطح علمي و كاربردي پرسنل و روش هاي آزمون.

نتايج :
به موجب گواهي صادر شده، آزمايشگاه آدوپن پلاستيك پرشين (وين تك)، در زمينه انواع پروفيل هاي  UPVC، با قابليت اجراي  14 رديف آزمون تخصصي به صورت مستقيم بر روي پروفيل هاي  UPVC، قادر به ارائه خدمات به شرح ذيل مي باشد :
۱) تعيين ابعاد پروفيل  (Determination of Profile Dimension)
۲) تعيين انحراف از راست بودن (Determination of Deviation from Straightness)
۳) تعيين جرم واحد طول (Determination Of Mass per Length)
۴) تعيين استحكام در برابر ضربه چارپي (Determination of Charpy Impact Properties)
۵) تعيين مقاومت پروفيل در برابر ضربه ناشي از سقوط وزنه (Determination of the Resistance to impact by Falling Mass)
۶) تعيين برگشت حرارتي ( Heat Reversion test )
۷) تعيين تغييرات ظاهري پس از قرارگيري در معرض دماي Appearance change after Exposure at 150ºC) 150ºC)
۸) تعيين دماي نرمي ويكات  (Determination of Vicat Softening Temperature *VST*) (VST)
۹) تعيين مقاومت جوش گوشه ها (Determination of the Strength of Welded Corners joints – Compressive bending)
۱۰) تعيين مدول الاستيسيته خمشي (Determination of Flexural properties)
۱۱) تعيين وضعيت ظاهري پروفيل (Determination of Appearance Situation)
۱۲) نشانه گذاري پروفيل (Marking – The main profile and Supplementary Profile)
۱۳) تعيين مقاومت در برابر ضربه كششي (Determination of Tensile – impact strength)
۱۴) اندازه گيري و اختلاف رنگ (Colorimetry – Color Measurement)

همچنين لازم به ذكر است اين آزمايشگاه از سال ۱۳۹۱  به عنوان آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد ايران با شماره گواهينامه  2626/ASH، با اداره كل استاندارد استان آذربايجان شرقي، اداره كل استاندارد استان كردستان و همچنين ساير مراجع و ارگان هاي ذيربط منجمله گمرك جمهوري اسلامي ايران همكاري لازمه را دارد.

اميد است با تلاش و كوشش مديريت و كاركنان آزمايشگاه آدوپن پلاستيك پرشين (وين تك)، ارائه خدمات به مشتريان با برترين كيفيت ، ادامه يافته و استفاده كنندگان از خدمات اين آزمايشگاه با ارائه نظرات خود به اين مجموعه، موجبات پيشرفت و بهبود روزافزون خدمات ارائه شده توسط اين آزمايشگاه را فراهم نمايند.

نظرات

نظرات