واحد فنی

واحد خدمات و پشتیبانی فنی و نظارت
اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد WINTECH می توانند با هماهنگی واحد فروش جهت استفاده از سرویس ها و خدمات پس از فروش و آموزشهای مجدد، از امکانات و پرسنل این واحد بهره مند گردند.
واحد نظارت و فنی شرکت بصورت دوره ای در جهت حفظ کیفیت تولید شرکت های طرف قرارداد و همچنین حفظ اعتبار برند WINTECH از کارگاه ها و کارخانجات بازدید به عمل آورده و در صورت وجود خطا و یا عدم استفاده از مصالح استاندارد، موضوع مربوطه را به مدیریت فروش شرکت گزارش داده و کارگاه طرف قرارداد را مجاب به رفع این موارد می نمایند و در صورت عدم همکاری شرکت مربوطه در جهت رفع این موارد، این امر منجر به فسخ قرارداد فیمابین و عودت محصولات تهیه شده از WINTECH خواهد گردید.