کنترل کیفی

گواهی نامه ها و استانداردها
مجموعه کارخانجات WINTECH با تولید پروفیلهای UPVC و صادرات آن به بیش از 54 کشور، موفق به دریافت گواهی نامه ها و استاندارد های بین المللی متعددی گردیده است. همچنین کارخانه WINTECH ایران گواهینامه استاندارد و کیفیت محصولات تولیدی خود را از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین گواهینامه درجه یک کیفیت مرکز تحقیقات ساختمان مربوط به وزارت راه و شهرسازی دریافت نموده است.

استانداردها
استانداردهای دریافت شده در کارخانه ایران
استانداردهای دریافت شده در خارج از ایران

استانداردهای دریافت شده داخل ایران
گواهی نامه فنی
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمایش ها و بررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست ...
تمدید گواهینامه تحقیقات مسکن
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمون ها و گزارش فنی، بمدت یکسال دیگر تایید و تمدید گردید، به پیوست ...
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و در اجرای مصوبات شورای عالی استانداردها....
تمدید گواهینامه تحقیقات مسکن
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمون ها و گزارش فنی، بمدت یکسال دیگر تایید و تمدید گردید، به پیوست ...
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک....97-94
تمدید گواهینامه تحقیقات مسکن
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمون ها و گزارش فنی، بمدت یکسال دیگر تایید و تمدید گردید، به پیوست ...

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک....94-93
گواهی نامه فنی
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمایش ها وبررسی های انجام شده و گزارش فنی پیوست ...
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک....93-92
گواهی تحقیقات مسکن درجه 1
به استناد بند 2 ماده دوم اساسنامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و بر اساس نتایج آزمون ها و گزارش فنی پیوست...
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
بر اساس قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب یک هزار و سیصد و هفتاد و یک....92-91
احراز گواهينامه و تائيد صلاحيت آزمايشگاه آزمون بر اساس الزامات ISO 17025
احـراز گواهينـامه صلاحيت آزمـايـشگاه آزمون بر اساس الـزامـات استاندارد ISO/IEC 17025:2500 در زمینه پروفیلهای UPVC بپیوست ...
گواهی نامه تمدید ثبت علامت
کالا و خدمات و طبقه بندی بین المللی : جهت تولید پروفیل ، درب کرکره ای و ....
گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
به استناد روش اجرایی " تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون " ...
گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار
به استناد روش اجرایی " تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار و نظارت بر عملکرد آن ها به شماره مدرک ...