آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه WINTECH
پیرو سیاستهای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبنی بر واگذاری امور آزمایشگاهی به بخش خصوصی، آزمایشگاه کارخانه WINTECH ایران از طریق تأمین منابع مورد نیاز (انسانی و تجهیزاتی) و کسب گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار، قادر به ارائه خدمات آزمون در زمینه پروفیلهای UPVC طبق الزامات استاندارد ISIRI 12291 ، به متقاضیان، منجمله واحد کنترل کیفیت کارخانه می باشد. در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات آزمون ارائه شده در آزمایشگاه WINTECH، الزامات سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO 17025 نیز استقرار یافته است.

تجهیزات آزمایشگاه WINTECHدر ایران :

دستگاه تست زنون (Xenon Test)
این دستگاه دارای جدیدترین تکنولوژی روز دنیا و بر پایه الزامات استانداردهای ISIRI 12292 و BS EN 513 می باشد. از این دستگاه برای انجام آزمون تعیین مقاومت پروفیل در برابر هوازدگی مصنوعی استفاده میگردد.
دستگاه های تعیین مقاومت جوش گوشه ( Determination of the strength of welded corners)
مجموعه دستگاههای آزمون مقاومت جوش گوشه بر اساس استانداردهای ISIRI 10930 و BS EN 514 بوده و برای انجام آزمون تعیین مقاومت جوش گوشه پروفیل استفاده می گردد که شامل دستگاه های برش، جوش گوشه و اعمال نیروی خمش فشاری می باشد.
دستگاه اسپکترو فتومتر ( Spectrophotometer)
این دستگاه جزو مدرنترین دستگاههای روز دنیا جهت تعیین پارامترهای رنگ بر اساس استانداردهای ISO 7724 و EN 20105 می باشد.
دستگاه ویکات (Vicat)
این دستگاه جهت انجام آزمون تعیین دمای نرم شدن پروفیل بر اساس استانداردهای ISIRI 6982 و ISO 306 می باشد. این دستگاه مشخص کننده دمایی است که درآن یک نفوذ کننده استاندارد بتواند در داخل سطح پروفیل نفوذ کند.
دستگاه چارپی (Charpy)
این دستگاه جهت انجام آزمون میزان مقاومت در برابر ضربه چارپی طبق استانداردهای ISIRI 9277-1 و EN ISO 179-1&2 میباشد. از جمله ویژگی ها و آزمونهای مهم در خصوص پروفیل های UPVC آزمون ضربه می باشد و با انجام این آزمون و وارد آمدن تنش خارجی استاندارد بر پروفیل، تغییر شکل، شکست و یا رفتار نمونه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
دستگاه مقاومت پروفیل در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه در دمای پائین (Determination of the resistance to impact of main profiles by falling mass)
از این دستگاه به منظور بررسی میزان مقاومت پروفیل در برابر ضربه خارجی ناشی از سقوط وزنه در دماهای پائین تر مطابق با استاندارد BS EN 477 استفاده میگردد.
دستگاه مقاومت ضربه کششی ( Tensile impact strength)
از این دستگاه جهت تعیین میزان مقاومت در برابر ضربه کششی پروفیل، مطابق با استاندارد های ISIRI 10919 و EN ISO 8256 مورد استفاده قرار میگیرد.
دستگاه خمش (Flexural)
از این دستگاه جهت تعیین حداقل مدول الاستیسیته خمشی پروفیل، مطابق استاندارهای ISO 178 و ISIRI 357 استفاده میگردد.
دستگاه آون (Oven)
از این دستگاه جهت بررسی رفتار پروفیل های UPVC در دماهای بالا مطابق استاندارد های ISIRI 10787 و BS EN 479 جهت آزمون تعیین درصد برگشت حرارتی و استاندارد ISIRI 10786 و نیز تعیین تغییرات ظاهری پروفیل در معرض دمای ℃ 150، استفاده میگردد.
دستگاه براقیت سنج (Glass Meter)
از این دستگاه برای اندازه گیری براقیت سطوح پروفیل استفاده میگردد.
دستگاه رطوبت سنج (Moisture analyser)
از این دستگاه جهت کنترل میزان رطوبت موجود در مواد اولیه به هنگام تهیه کمپاند استفاده میگردد.