کنترل کیفی

آزمایشگاه
همواره تضمین کیفیت محصولات تولید شده جهت جلب رضایت مشتریان، به عنوان یکی از اهداف استراتژیک و مبحث مهم در گروه کارخانجات WINTECH مطرح میباشد که موجبات استقرار سیستم های کنترل کیفیت فرایند تولید محصولات، از مرحله تأمین مواد اولیه تا محصول نهایی و با استفاده از منابع انسانی متخصص و کارآزموده به همراه تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و پیشرفته در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت کارخانه WINTECH ایران گردیده است.
بر اساس اقدامات فوق، کارخانه WINTECH ایران طی اولین ماههای تولید علاوه بر دریافت گواهینامه اجباری درج علامت استاندارد کشور ایران بر روی محصولات بر اساس الزامات استاندارد ISIRI 12291، آزمایشگاه کارخانه WINTECH در ایران موفق به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره ASH/2626 گردیده و در حال ارائه خدمات آزمون به ادارات استاندارد سراسر کشور، گمرکات، شرکتهای بازرسی و سایر متقاضیان در زمینه پروفیلهای UPVC می باشد.